Leverings/Annuleringsvoorwaarden

  • Het intakegesprek is een oriĆ«nterend gesprek dat separaat wordt gefactureerd. Voor annulering van een intakegesprek gelden dezelfde voorwaarden als voor het verdere training- of coachingstraject.
  • Na een positief verlopen intakegesprek wordt de overeenkomst door u opdrachtgever getekend. In deze overeenkomst worden het aantal, de frequentie en de duur van de contactmomenten vastgelegd. Hierop zijn de wijzigingsvoorwaarden van toepassing. Het aantal contactmomenten kan in overleg worden uitgebreid.
  • Indien TenThijReflect door welke oorzaak dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan worden er in overleg met u nieuwe afspraken gepland. U behoudt dan het recht op begeleiding. Restitutie van gelden vindt daarom niet plaats.
  • Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een afspraak of programma, is TTR gerechtigd 75% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week of op de dag zelf, de volledige 100%. Daarbij zijn niet inbegrepen de extra kosten die zijn gemaakt voor de inzet van acteurs.
  • Alle kosten voortvloeiend uit wijzigingen in data door de opdrachtgever en/of deelnemer worden in rekening gebracht. Tenzij de wijziging meer dan 3 weken voor de overeengekomen afspraak schriftelijk/(middels email) wordt doorgegeven.
  • Facturering kan geschieden vooraf, tussentijds dan wel achteraf.Betaling dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wij verzoeken u vriendelijk om de facturen binnen de betalingstermijn te voldoen.
  • Aansprakelijkheid
  • De resultaten van implementatie en gebruik van de verstrekte adviezen, de verleende diensten of de gegeven opleidingen zijn afhankelijk van veel factoren die buiten de invloed van tenThijreflect vallen. tenThijreflect kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar uitgevoerde opdracht. tenThijreflect gaat daarom een inspanningsverplichting aan.